Serdecznie witamy na stronie projektu „Ochrony mopka zachodniego Barbastella barbastellus na wybranych obszarach leśnych w Polsce”.

Dowiesz się tu nie tylko o samym projekcie, działaniach jakie w jego ramach podejmujemy, ale również znajdziesz istotne informacje o naszym niezwykle uroczym i tajemniczym bohaterze – mopku zachodnim.

Poniżej znajduje się mapa z wykazem kompleksów leśnych, głównie wchodzących w skład sieci Natura 2000, na obszarze których realizujemy nasz projekt.

MOPEK – podstawowe informacje

Mopek zachodni jest leśnym nietoperzem występującym w całej Polsce. Objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Podlega zapisom Konwencji Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS). Na mocy dyrektywy siedliskowej jest gatunkiem wskaźnikowym w procesie wyznaczania obszarów Natura 2000. Znajduje się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią DD (o statusie słabo rozpoznanym) oraz na Czerwonej liście IUCN jako gatunek potencjalnie zagrożony wymarciem (VU). 

Mopek jest gatunkiem trudno policzalnym o rozproszonym występowaniu, co uniemożliwia rozpoznanie stanu jego populacji i planowanie skutecznej ochrony. Jego ochrona wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań na rozległym obszarze, najlepiej w lasach całej Polski. Wnioskowany projekt będzie realizowany na wybranych 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju. Dla każdego z tych obszarów planowane jest zbudowanie i rozwieszenie po 100 specjalnie skonstruowanych budek szczelinowych, które stanowią letnie schronienia zastępcze dla mopków. Prowadzony będzie również monitoring zasiedlenia tych budek przez nietoperze oraz detektorowy monitoring aktywności mopków. Będzie to nowatorski sposób próbkowania

PROJEKT – podstawowe informacje

Głównym celem projektu jest poprawa warunków bytowania mopka zachodniego przez tworzenie sztucznych schronień oraz uzupełnienie stanu wiedzy o aktywności tego nietoperza w lasach, co stanowi wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi (10 obszarów Natura 2000, 1 park narodowy i 2 parki krajobrazowe).

Niewystarczająca liczba schronień dla mopka w lasach gospodarczych może być rozwiązywana doraźnie przez wieszanie specjalnych budek szczelinowych oraz długofalowo przez odpowiednie postępowanie w lasach gospodarczych, przede wszystkim pozostawianie fragmentów drzewostanów do naturalnego rozpadu. W 12 kompleksach leśnych zostanie powieszone po 100 dedykowanych dla mopka budek szczelinowych, modelu opracowanego przez F. Greenaway w Anglii. Ich wysoka skuteczność została już potwierdzona w Polsce

Powyżej zdjęcie sferyczne z jednego z punktów wieszania skrzynek szczelinowych w Puszczy Kozienickiej w ramach projektu. Na zdjęciu widać 5 skrzynek rozwieszonych w grupie w odległości około 20 metrów od siebie (aby obracać obraz kliknij myszką i przytrzymaj lewy przycisk)

Efektem projektu będzie poprawa stanu ochrony oraz wiedzy na temat populacji mopka zachodniego oraz wdrożenie planów zarządzania 12 obszarami chronionymi w zakresie dotyczącym mopka. Efektem dodatkowym będzie zapewnienie kryjówek innym gatunkom nietoperzy, które też korzystają z budek szczelinowych.

Rejestrator LunaMoth zainstalowany w ramach monitoringu ultrasonicznego
Fot. Katarzyna Thor

Potrzeba realizacji projektu wynika z Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska), Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska), Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS) oraz planów zarządzania obszarami chronionymi (plany zadań ochronnych Natura 2000, plany ochrony parku narodowego i parków krajobrazowych).

Kontakt

Koordynator główny projektu:
Andrzej Węgiel

Kontakt:
tel.: 601284680
e-mail: wegiel@up.poznan.pl

Koordynatorzy regionalni (kliknij w ikonę na mapie wybranego obszaru)